સામાજિક વિજ્ઞાન ધો. 9 (પાઠ 1. ટેસ્ટ) પાઠ 1 ભારતમાં બ્રિટિશ સત્તાનો ઉદય