જિલ્લાકક્ષાએ પાઠ 17 સામાજિક વિજ્ઞાન, ધોરણ 10, પાઠ 17 નો ટેસ્ટ,