આર્થિક સમસ્યાઓ અને પડકારો : ગરીબી અને બેરોજગારી ટેસ્ટ.